SPLOŠNI POGOJI PRIPOROČILNEGA PROGRAMA MBILLS

1.  Splošne določbe

Petrol Pay d. o. o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Petrol Pay), v skladu s temi splošnimi pogoji ureja pravila in pogoje priporočilnega programa »Povabi prijatelja« (v nadaljevanju: Program).

2.  Trajanje Programa

Program poteka od 5. 12. 2023 do preklica. Vsakokrat veljavni splošni pogoji priporočilnega programa mBills so objavljeni na spletni strani https://www.mbills.si/priporocila/

3.  Pogoji sodelovanja v Programu

 • V Programu lahko v vlogi Priporočitelja ali Priporočenca sodeluje vsaka fizična oseba s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki je že dopolnila 18 let ter je močno preverjen uporabnik storitve mBills (uporabnik, ki je opravil registracijo in osebno identifikacijo

– v nadaljevanju Uporabnik). V vlogi Priporočitelja ali Priporočenca ne more sodelovati uporabnik storitve mBills Mini.

 • Za sodelovanje v Programu mora Uporabnik potrditi Splošne pogoje Programa, ki s tem postanejo sestavni del Splošnih pogojev o uporabi storitve Pojmi, ki v Splošnih pogojih Programa mBills niso opredeljeni, imajo enak pomen kot v Splošnih pogojih o uporabi storitve mBills.
 • V tem Programu ne more sodelovati kdor je poslovno nesposoben ali kdor je zaposlen ali zastopnik ali družbenik Petrol Pay ali na drug način pooblaščena oseba Petrol Pay ali kako drugače sodeluje pri pripravi ali izvedbi Programa ali je ožji družinski član (tj. sorodstvo neomejeno v ravni črti, sorodstvo v stranski črti do vštetega četrtega kolena, svaštvo do vštetega drugega kolena) katere od oseb, na opisan način povezanih z
 • Uporabnik, ki želi sodelovati v priporočilnem Programu mBills, to stori tako, da v aplikaciji mBills izbere možnost za izbiro dostopa do Programa, potrdi strinjanje z vsakokrat veljavnimi splošnimi pogoji Programa ter v svojem telefonskem imeniku izbere telefonsko številko osebe, ki jo želi povabiti k uporabi mBills. Priporočilo lahko pošlje eni ali več osebam. Priporočilo je posredovano v obliki SMS-sporočila.
 • Uporabnik lahko posreduje povabilo samo tistim, ki še niso registrirani uporabniki. Če Uporabnik poskuša posredovati vabilo osebi, ki je že registriran uporabnik mBills, ali je osebo v zadnjih 7 dneh že povabil drug Uporabnik, ga aplikacija mBills opozori, da povabila ni možno posredovati. Ob izbiri Programa aplikacija mBills samodejno preveri katera priporočila so že bila posredovana Uporabnikovim kontaktom v telefonskem imeniku ter jih ustrezno označi.
 • Uporabnik priporočilnega Programa mBills ne sme uporabiti za kakršnekoli tržne namene, kot za posebej plačane promocije (vključno s spletnim oglaševanjem, javnim deljenjem priporočilne kode na straneh, na katerih uporabnik soustvarja, a ni primarni lastnik vsebin, kot so npr. internetni forumi ali blogi).
 • Uporabnik sme priporočila pošiljati samo svojim bližnjim in prijateljem z njihovo izrecno Uporabnik ne sme množično pošiljati priporočil osebam, ki jih Uporabnik ne pozna ali za distribucijo priporočil uporabljati avtomatskih sistemov oziroma robotov.

4. Omejitve

 • Uporabnik lahko priporočilo posreduje več osebam, vendar ima naenkrat lahko aktivnih do 100 priporočil. Če pogoji za izplačilo nagrade niso izpolnjeni v roku 7 koledarskih dni oz. 168 ur od poslanega priporočila, se priporočilo označi kot zapadlo, Uporabnik pa ima ponovno možnost priporočiti novo
 • Uporabnik lahko pridobi nagrado za največ 100 uspešno izvedenih priporočil, oziroma v skupni vrednosti največ 1.000 EUR (z DDV).
 • Uporabnik lahko priporoči mBills le osebam, ki še nimajo uporabniškega računa mBills (registracija ni bila opravljena). V primeru, da je oseba v preteklosti že opravila registracijo v mBills (ne glede na to, ali je opravila osebno identifikacijo ali ne), vendar storitev mBills ne uporablja, ji uporabnik ne more poslati priporočila.
 • Priporočilni program lahko Uporabniku služi le za osebno rabo in v nekomercialne
 • Kadar želi več Uporabnikov mBills posredovati priporočilo na eno telefonsko številko, bo priporočilo lahko posredoval le prvi Uporabnik, po izteku 7 koledarskih dni 168 ur od poslanega priporočila, in v primeru, da pogoji za izplačilo nagrade niso bili izpolnjeni, pa lahko posreduje Priporočilo tudi drug Uporabnik.

5. Nagrada in pogoji za izplačilo nagrade

 • Uporabnik mBills je upravičen do nagrade, če v času trajanja Programa povabljena oseba, ki z njegove strani prejme priporočilo (v nadaljevanju Priporočenec), v roku 7 koledarskih dni 168 ur od poslanega priporočila na telefon naloži aplikacijo mBills in izpolni naslednje pogoje:
  • se v sistem mBills na novo registrira s telefonsko številko, na katero je prejela priporočilo,
  • opravi osebno identifikacijo,
  • sklene paket mBills Mladi ali mBills Napredni,
  • je fizična oseba s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki je že dopolnila 16 let,
  • je v času izplačila nagrade Uporabnik
  • Uporabnik mBills, ki je poslal priporočilo (v nadaljevanju Priporočitelj), prejme v mobilno denarnico mBills nakazilo nagrade v vrednosti 10 EUR (ki vključuje DDV) za 1 uspešno priporočilo najkasneje 7 koledarskih dni potem, ko je Priporočenec izpolnil vse pogoje priporočilnega Programa iz zgornje točke. Priporočenec, ki je uspešno izpolnil vse pogoje priporočilnega Programa, prejme v mobilno denarnico mBills nakazilo nagrade v vrednosti 10 EUR (ki vključuje DDV) za uspešen sprejem priporočila najkasneje 7 dni potem, ko je izpolnil vse pogoje priporočilnega Programa iz prve točke tega člena.
 • Priporočitelj in Priporočenec ne prejmeta nagrade v primeru, da Priporočenec opravi vse pogoje priporočilnega Programa iz prve točke tega člena po pretečenih 7 dneh oziroma kasneje kot v 168 urah po prejemu priporočila.
 • Nagrada je izplačana samo enkrat – tako Priporočitelju kot tudi Priporočencu

– za vsako posamezno uspešno izvedeno priporočilo. Priporočitelj, ki pošlje priporočilo Priporočencu, ki   je že bil predhodno osebno identificiran, vendar se je naknadno izbrisal iz registra uporabnikov mBills, ni upravičen do nagrade. Priporočenec, ki je v preteklosti že bil osebno identificiran uporabnik mBills, vendar se je naknadno izbrisal iz registra uporabnikov mBills, prav tako ne more prejeti nagrade za uspešno izpolnjene pogoje priporočilnega Programa iz prve točke tega člena.

 • Nagrada je izplačana samo v primeru, da sta Priporočitelj in Priporočenec v trenutku nakazovanja nagrade registrirana uporabnika v
 • Nagrada ni prenosljiva na druge
 • Nakazilo se izvede v mBills denarnico Priporočitelja Priporočenca.
 • Nagrada skladno z veljavnimi predpisi o dohodnini do višine vključno 42 EUR ni obdavčena. V primeru, da Uporabnik na isti dan prejme nagrado v skupni vrednosti, ki presega 42 EUR, ali če v času trajanja sodelovanja v Programu prejme nagrado v skupni vrednosti, ki presega 42 EUR, ali če je v istem davčnem letu od MBILLS prejel nagrade, katerih skupna vrednost presega 42 EUR, je prejeta nagrada skladno z veljavnimi predpisi o dohodnini glede na svojo višino obdavčena. V primeru, da bo obračunani znesek davka presegal 15 EUR, bo za nagrajenca dohodnino odvedel

 

6. Odgovornost Petrol Pay

Petrol Pay ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema, koriščenja ali uporabe nagrade, s čimer se sodelujoči v programu izrecno strinjajo.

7. Varovanje osebnih podatkov

 • Uporabnik prevzema odgovornost iz naslova varstva osebnih podatkov za posredovanje priporočila bližnjim in prijateljem, v primeru, da je priporočilo posredoval brez izrecne privolitve bližnjih in prijateljev
 • Vsak sodelujoči v Programu daje Petrol Pay izrecno osebno privolitev za obdelavo osebnih podatkov za namen sodelovanja v priporočilnem Programu Petrol Pay v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov kot upravljavec zbirke osebnih podatkov zbira in obdeluje osebne podatke, in sicer naslednje kategorije osebnih podatkov: identifikacija uporabnika, telefonska številka, podatki o mobilni denarnici in transakcijah, e-naslov uporabnika.
 • Petrol Pay sme obdelovati osebne podatke za namene izvedbe Programa (identifikacija sodelujočih, posredovanje priporočil, izplačilo nagrad, reševanje težav ali pritožb in podobno), statistične obdelave, izvajanje trženjskih raziskav in pošiljanje oglasnih sporočil ter izvedbo drugih trženjskih
 • Prireditelj bo zbrane osebne podatke za namen sodelovanja v Programu hranil do zaključka izvedbe Programa oziroma do preklica dane osebne privolitve. Prireditelj bo zbrane osebne podatke za namen trženjskih aktivnosti hranil do preklica dane osebne privolitve. Preklic se lahko posreduje na elektronski naslov prireditelja (info@ si). Prireditelj izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev visoke ravni varnosti osebnih podatkov in zagotavljanja pravic sodelujočih.
 • V se informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so dosegljive na https://www.mbills.si. Za vsa vprašanja in za izvajanje svojih pravic (dajanje ali preklic privolitve, vpogled v lastne osebne podatke, spremljanje dostopa do osebnih podatkov in podobno) se lahko sodelujoči obrne na Pooblaščenca za zasebnost in regulatorno skladnost: Nina Bizjak. E-pošta: dpo@petrol.si.

 

8. Reklamacije in spori

V primeru vseh reklamacij se Uporabnik pisno obrne na Petrol Pay. Petrol Pay vsako reklamacijo rešuje v skladu z zakonsko predpisanimi roki in javno objavljenim Pravilnikom o pritožbenem postopku in izvensodnem reševanju sporov. V primeru, da se pojavijo kakršnikoli dvomi ali sumi, da je prišlo do kršitev splošnih pogojev Programa, Petrol Pay ni zavezan, da Uporabniku podeli nagrado. Petrol Pay bo do začetka tega Programa imenoval komisijo, pristojno za razlago splošnih pogojev Programa in odločitve v primerih reklamacij ali sporov. Komisija bo nadzirala potek Programa in spoštovanje teh splošnih pogojev ter ukrepala v primeru suma kršitev. Vsakršno odstopanje od pravil, določenih s vsakokrat veljavnimi splošnimi pogoji Programa ali zloraba Programa izključuje pravico do nagrade, Petrol Pay pa Uporabniku, ki krši ta pravila, blokira uporabo storitve mBills. V primeru, da se zgodi izreden preklic Programa zaradi poslovnih razlogov, sodelujoči niso upravičeni do prejema nagrade. Odločitve komisije o vseh vprašanjih v zvezi s Programom in z njim povezanimi splošnimi pogoji so dokončne in veljajo za vse sodelujoče.

9. Končne določbe

Petrol Pay si pridržuje pravico do sprememb pravil izvedbe programa, če to zahtevajo bistveno spremenjene okoliščine tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Če pride do bistveno spremenjenih okoliščin, bo Petrol Pay te splošne pogoje pravočasno spremenil in o tem obvestil vse sodelujoče. O vseh spremembah in novostih programa bo Petrol Pay udeležence obveščal na spletni strani  www.mbills.si.

Ti splošni pogoji so dostopni na spletni strani www.mbills.si. Za dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirana oseba piše na elektronski naslov info@mbills.si.

Splošni pogoji veljajo od 4. 12. 2023.