SPLOŠNI POGOJI MBILLS ZA SPREJEMANJE PLAČILNIH KARTIC

 

1. člen

 (splošno)

 

Izdajatelj teh Splošnih pogojev Mbills za sprejemanje plačilnih kartic (v nadaljevanju: splošni pogoji) je MBILLS družba za izdajo elektronskega denarja in plačilne storitve, d.o.o., Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, matična št.: 6853633000, davčna št.: SI 64856828, vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno št.: 2015/22547, osnovni kapital: 12.125.000,00 EUR, elektronski naslov: info@mbills.si (v nadaljevanju: Mbills). Mbills je bil z dnem pridobitve dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja kot hibridna družba za izdajo elektronskega denarja vpisan v register družb za izdajo elektronskega denarja, ki ga vodi in vzdržuje Banka Slovenije. Nadzorni organ pristojen za nadzor nad Mbills je Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana.

Ti splošni pogoji urejajo pravice in obveznosti Mbills in poslovnega partnerja – Trgovca v zvezi s sprejemanjem plačilnih kartic preko izbrane POS opreme Mbills na prodajnih mestih Trgovca.

Ti splošni pogoji predstavljajo sestavni del Pogodbe za sprejemanje plačilnih kartic, ki jo skleneta Mbills in Trgovec (v nadaljevanju: Pogodba). Trgovec s sklenitvijo Pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi splošnimi pogoji, jih v celoti razume, sprejema in soglaša z njihovo vsebino.

Sestavni del teh splošnih pogojev so tudi vsakokrat veljavna navodila, priporočila in pripadajoče priloge in dokumenti, ki jih Trgovec prejme od Mbills za namen uporabe pogodbeno dogovorjene POS opreme po sklenitvi Pogodbe, pod kar se med drugim uvrščajo tudi Navodila Mbills za uporabo TapAndPay (v nadaljevanju vse skupaj: Navodila), kot so objavljena in dostopna na spletni strani www.mbills.si in v katerih so podrobneje urejena pravila uporabe, delovanja in registracije računa za TapAndPay. Trgovec s sklenitvijo Pogodbe potrjuje, da je seznanjen z veljavno različico Navodil Mbills za uporabo TapAndPay, kot so objavljena na spletni strani www.mbills.si in jih v celoti razume in z njimi soglaša. Mbills si pridržuje pravico, da Navodila kadarkoli spremeni, brez predhodne najave in brez soglasja Trgovca, z začetkom veljavnosti sprememb naslednji dan od objave na spletni strani www.mbills.si. O spremembi Navodil bo Mbills Trgovca obvestil tudi po elektronski pošti, posredovani na elektronski poštni naslov Trgovca, opredeljen v Pogodbi.

2. člen

(opredelitev izrazov)

 

Izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

 

Trgovec je pravna oseba, samostojni podjetnik ali zasebnik, ki z Mbills sklene Pogodbo, katere sestavni del predstavljajo tudi ti splošni pogoji.

Prodajno mesto Trgovca je vsakokratno prodajno mesto Trgovca, kot je opredeljeno v Prilogi 1, ki predstavlja sestavni del Pogodbe.

TapAndPay je mobilna aplikacije, ki si jo Trgovec oz. prodajno mesto Trgovca prenese in namesti na svojo mobilno napravo in ki omogoča sprejemanje plačilnih kartic preko brezstične tehnologije. TapAndPay se v skladu s temi splošnimi pogoji šteje kot vrsta POS opreme, ki jo Trgovcem ponuja Mbills za sprejemanje plačil s plačilnimi karticami.

POS oprema je izbrana vrsta POS terminala (ki je lahko fizični, virtualni ali mobilna aplikacija TapAndPay), ki omogoča sprejemanje plačil s plačilnimi karticami, kot je dogovorjena z vsakokratno sklenjeno Pogodbo.

PCI DSS varnostni standard je standard za varnost podatkov industrije plačilnih kartic – (angl. Payment Card Industry Data Security Standard). Standard in njegove zahteve so opisane in dostopne na spletni strani https://www.pcisecuritystandards.org/.

Imetnik kartice je pravna ali fizična oseba, ki mu pristojna finančna institucija izda plačilno kartico.

Plačilna kartica je plačilni instrument, namenjen brezgotovinskemu plačevanju in dvigu gotovine. Plačilna kartica je lahko debetna kartica, kartica z odloženim plačilom,posojilna/obročna kartica ali poslovna kartica.

Izdajatelj kartice je katera koli finančna institucija, ki izda ali priskrbi izdajo plačilnih kartic njihovim imetnikom.

Končni uporabnik je pri Trgovcu zaposlena oz. s strani Trgovca imenovana pooblaščena oseba na prodajnem mestu Trgovca, ki ima na lastnem ali službenem mobilnem telefonu nameščeno aplikacijo TapAndPay za namen sprejemanja plačilnih kartic v skladu s sklenjeno Pogodbo.

Avtorizacija je prenos podatkov o opravljeni plačilni transakciji med POS terminalom in procesnim centrom, ki je lahko uspešna ali neuspešna.

Neuspešna avtorizacija pomeni zavrnitev plačila nakupa blaga oziroma storitev s plačilno kartico iz razloga, ki se izpiše na POS terminalu.

PIN-koda je osebna identifikacijska številka oz. geslo, ki identificira imetnika plačilne kartice in s katero imetnik kartice potrdi plačilo.

Potrdilo o plačilu (slip) je potrdilo o opravljeni plačilni transakciji.

3. člen

(pravila sprejemanja plačilnih kartic na prodajnih mestih Trgovca)

 

Trgovec se zavezujejo, da bodo prodajana mesta Trgovca namestile in uporabljale dogovorjeno POS opremo skladno s temi splošnimi pogoji, Pogodbo in Navodili.

Vrste plačilnih kartic, ki se lahko sprejemajo preko izbrane POS opreme, so opredeljene v Pogodbi, pri čemer za sprejem plačilnih kartic preko POS opreme Mbills veljajo naslednja pravila in obveznosti Trgovca:

 • plačila s karticami se izvajajo izključno elektronsko, preko pogodbeno dogovorjene POS opreme. V primeru nedelovanja POS opreme se plačila s karticami ne izvajajo. Trgovec je dolžan Mbills nemudoma in brez nepotrebnega odlašanja obvestiti o vsakršnem nedelovanju, nepravilnostih ali drugih težavah pri uporabi in delovanju POS opreme;
 • plačilne kartice se sprejemajo izključno in le za namen plačila nakupa blaga, storitev ali digitalnih vsebin iz naslova registrirane poslovne dejavnosti Trgovca, pri čemer bo Trgovec vso blago, storitve ali digitalne vsebine prodajal v svojem imenu in za svoj račun;
 • Trgovec ne bo ponujal, prodajal ali na kakršenkoli način tržil blago, storitev ali digitalne vsebine, ki so v nasprotju z veljavno zakonodajo države, v kateri se blago, storitev ali digitalne vsebine opravljajo oziroma izvažajo, ali ki ne sodijo v okvir registriranih poslovnih dejavnosti Trgovca;
 • v nobenem primeru Trgovec ne sme imetnikom plačilnih kartic izplačati gotovine, niti ne sme katerikoli drugi osebi dovoliti ali omogočiti, da bi imetnikom plačilnih kartic izplačala gotovino;
 • Trgovec lahko zahteva za plačilo nakupa blaga oziroma storitev s plačilno kartico le tolikšen znesek, kot bi ga lahko zahteval za plačilo nakupa blaga, storitev ali digitalnih vsebin z gotovino;
 • Trgovec ne sme določiti najnižjega in/ali najvišjega zneska nakupa blaga, storitev ali digitalnih vsebin, ki ga je mogoče plačati s posamezno plačilno kartico;
 • Trgovec ne sme zahtevati nadomestil za uporabo plačilnih kartic, za katere drugo poglavje Uredbe 2015/751/EU o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije določa uporabo medbančnih provizij, in za tiste plačilne storitve, za katere se uporablja Uredba 260/2012/EU o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne bremenitve v eurih;
 • Trgovec bo ob sprejemu plačilne kartice na prodajnem mestu Trgovca preveril videz plačilne kartice, ki mora ustrezati opisu plačilne kartice, kot tudi preveril ustreznost številk in črk na plačilni kartici, ki ne smejo biti vidno spremenjene ali različnih oblik;
 • Trgovec ne sme sprejeti in dovoliti ter izvesti plačilno transakcijo s plačilno kartico, za katero ve ali bi moral vedeti, da je njena uporaba goljufiva ali ni bila odobrena s strani imetnika plačilne kartice;
 • Trgovec plačilne kartice v nobenem primeru ne bo umaknil iz vidnega polja imetnika kartice;
 • Trgovec bo imetniku plačilne kartice izročil elektronsko kopijo potrdila o nakupu (slipa). Trgovec je dolžan uporabniku kartice izročiti elektronsko kopijo potrdila o nakupu (slipu) tudi za morebitne zavrnjene in neuspele plačilne transakcije. Elektronska kopija potrdila o nakupu (slipa) se imetniku kartice z njegovim soglasjem posreduje na njegov elektronski poštni naslov oz. v obliki SMS sporočila na njegovo telefonsko številko;
 • Trgovec je za uporabo mobilne aplikacije TapAndPay dolžan upoštevati vsa Navodila, ki jih prejme ob in po sklenitvi Pogodbe ter ob sami namestitvi mobilne aplikacije TapAndPay na lastno mobilno napravo in registraciji računa za uporabo TapAndPay;
 • Trgovec bo za vse terjatve, nastale v zvezi z nakupom s posamezno plačilno kartico, bremenil Mbills in ne imetnika kartice ali kogarkoli drugega;
 • Trgovec se obvezuje, da bo na izbranih prodajnih mestih:
 • posloval v skladu z vsemi prejetimi Navodili, določili Pogodbe, teh splošnih pogojev in pravili mednarodnih kartičnih shem Mastercard, Visa oziroma Maestro;
 • upošteval in posloval v skladu s PCI DSS varnostnimi standardi. Trgovec s sklenitvijo Pogodbe potrjuje, da se je predhodno seznanil s PCI DSS varnostnimi standardni, da jih v celoti razume in sprejema ter se zavezuje, da jih bo upošteval pri svojem poslovanju ves čas trajanja Pogodbe;
 • upošteval Navodila in vsa dodatna priporočila ter zahteve, ki jih bo prejel od Mbills po sklenitvi Pogodbe in med trajanjem pogodbenega razmerja, ki se nanašajo na uporabo posamezne pogodbeno dogovorjene POS opreme.
 • v primeru kršitve obveznosti iz prejšnje točke Trgovec nosi vso odgovornost za nastalo škodo in prevzame plačilo stroškov, ki nastanejo s kršitvijo le-teh;
 • Trgovec je seznanjen, da so Visa, Mastercard in Maestro zaščitene blagovne znamke mednarodnih kartičnih sistemov. Njihovo ime in znak je dovoljeno uporabljati le s predhodnim soglasjem izdajatelja posamezne plačilne kartice. Vsa prodajna mesta Trgovca morajo biti na vidnem mestu označena z logotipom blagovne znamke plačilnih kartic, s katerimi je na prodajnih mestih Trgovca mogoče opravljati plačila s plačilnimi karticami v skladu s sklenjeno Pogodbo. Prodajno mesto Trgovca mora logotip blagovne znamke plačilnih kartic uporabljati skladno s Pogodbo in temi splošnimi pogoji in ga ne sme uporabljati za noben drugi namen. Vsaka uporaba logotipa blagovne znamke kartic s strani prodajnih mest Trgovca mora biti skladna z vsakokrat veljavnimi standardi in pravili posamezne kartične sheme, vključno s pravili reprodukcije in uporabe. Vsi logotipi in oznake ostanejo last Mbills in jih morajo prodajna mesta Trgovca po prenehanju te pogodbe nemudoma odstraniti. Mbills lahko odstranitev logotipov zahteva tudi pred prenehanjem Pogodbe, če za to obstajajo utemeljeni razlogi (npr. zaradi zlorab ali kršitev Pogodbe s strani prodajnih mest Trgovca).
 • prodajno mesto Trgovca ima pravico, da v svojih oglaševalskih oziroma promocijskih materialih omenja možnost plačila s karticami preko POS opreme Mbills, kot je dogovorjeno s Pogodbo;
 • na prodajnem mestu, ki ni vključeno v Prilogi 1 k Pogodbi, Trgovec ne sme uporabljati POS opreme Mbills. O vključitvi novega prodajnega mesta Trgovca ali prenosu POS opreme na drugo prodajno mesto mora Trgovec pisno obvestiti Mbills in pridobiti njegovo soglasje;
 • Trgovec bo v primeru okvare, motenj v delovanju ali nedelovanja POS opreme oz. v primeru, ko TapAndPay ne omogoča sprejetja dogovorjenih plačilnih kartic, o tem nemudoma in brez nepotrebnega odlašanja obvestil Mbills;
 • dnevni zaključki poslovanja preko izbrane POS opreme se izvajajo avtomatično;
 • v primeru neupoštevanja določil Pogodbe, Navodil in teh splošnih pogojev se kazni, ki jih zaračunajo kartične sheme Mbills, prenesejo na Trgovca. Mbills bo na podlagi bremenitve za navedene kazni s strani kartične sheme izstavila Trgovcu račun, ki ga je dolžan Trgovec plačati v roku, navedenem na računu.

4. člen

(posebni pogoji za uporabo TapAndPay)

Trgovec mora za uporabo mobilne aplikacije TapAndPay izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • z Mbills mora imeti sklenjeno ustrezno Pogodbo, ki predvideva uporabo TapAndPay kot izbrane POS opreme;
 • Trgovec mora zagotoviti elektronski naslov, na katerega prejme povezavo za aktivacijo TapAndPay;
 • Na povezavi si uporabnik sam kreira geslo za uporabo TapAndPay;
 • na izbrani mobilni napravi mora imeti nameščeno mobilno aplikacijo TapAndPay;
 • z namestitvijo in registracijo računa TapAndPay in sklenitvijo Pogodbe sprejema te splošne pogoje;
 • za nemoteno prejemanje plačil preko TapAndPay mora imeti Trgovec aktivno internetno ali podatkovno povezavo;
 • zagotoviti mora ustrezno mobilno napravo, ki nima nameščene nepooblaščene ali zlonamerne programske opreme;
 • imeti mora ustrezno mobilno napravo z ustreznim operacijskim sistemom in funkcionalnostjo NFC.

Mbills ne odgovarja in ne zagotavlja Trgovcu oz. prodajnim mestom Trgovca ustrezne mobilne naprave za namestitev mobilne aplikacije TapAndPay. To je v celoti odgovornost in strošek Trgovca.

Mbills ne odgovarja za napake in nedelovanje TapAndPay, če so le-te posledica težav in nedelovanja mobilne naprave Trgovca. Mbills prav tako Trgovcu ne odgovarja za škodo, če v danem trenutku uporaba TapAndPay ni mogoča zaradi razlogov izven sfere Mbills (npr. zaradi tehnične okvare, posodobitev ali nadgradenj programske opreme oz. mobilne aplikacije, izvajanja varnostnih ukrepov zaradi preprečevanja zlorab, goljufij ipd.).

Transakcije se preko TapAndPay izvajajo izključno brezstično z uporabo NFC tehnologije. Fizična izdaja slipa ni omogočena. Slip, ki ga Trgovec prejeme v elektronski obliki, se lahko na zahtevo imetnika kartice oz. plačnika posreduje preko SMS sporočila ali elektronske pošte.

Trgovec oz. prodajna mesta Trgovca so dolžan mobilno napravo, na kateri je nameščena in registrirana mobilna aplikacija TapAndPay ustrezno zaščititi z zaklepanjem mobilne naprave (PIN, biometrija, vzorec).

4.1. člen

(registracija, uporaba in storitve TapAndPay)

Trgovec oz. s strani Trgovca pooblaščeni končni uporabnik TapAndPay se v mobilno aplikacijo registrira na način in pod pogoji, kot je opredeljeno v teh splošnih pogojih, Pogodbe in v Navodilih.

Mbills omogoča Trgovcu prenos mobilne aplikacije s spletne trgovine Google Play, če njegova mobilna naprava uporablja storitve Google (t.i. Google Services) in ima ustrezno verzijo operacijskega sistema Android.

Mbills omogoči Trgovcu registracijo v TapAndPay, če je uporaba le tega dogovorjena s Pogodbo. V ta namen bo Mbills Trgovcu na njegov elektronski naslov, kot ga je Trgovec sporočil Mbillsu ob podpisu Pogodbe, posredoval Navodila, v katerih je opredeljen tudi sam postopek registracije za uporabo TapAndPay.  V postopku registracije Trgovec kreira en digitalni POS terminal na eni mobilni napravi. Če želi Trgovec več digitalnih POS terminalov za različne mobilne naprave in/ali za več prodajnih mest, za vsakega kreira svoj digitalni POS terminale. Trgovec si za vstop v mobilno aplikacijo sam definira vstopno geslo v postopku registracije.

Trgovec se mora za uporabo funkcionalnosti in sprejemanje plačilnih kartic preko TapAndPay prijaviti v mobilno aplikacijo TapAndPay z vnosom svojega gesla. V primeru daljše neaktivnosti Trgovca v mobilni aplikaciji TapAndPay oziroma daljšega nedelovanja aplikacije TapAndPay v ozadju, se je v mobilno aplikacijo TapAndPay potrebno ponovno prijaviti.

Trgovec lahko preko TapAndPay opravlja naslednje storitve:

 • izvede registracijo TapAndPay;
 • sprejema plačila s plačilnimi karticami skladno s sklenjeno Pogodbo, temi splošnimi pogoji in Navodili;
 • pregleduje status plačilnih transakcij (odobrene in zavrnjene plačilne transakcije);
 • stornira/prekliče zadnjo uspešno izvedeno plačilno transakcijo ob prisotnosti kartice;
 • spreminja in/ali ponastavi geslo za vstop v mobilno aplikacijo TapAndPay;
 • vse druge storitve, s katerimi Mbills pozneje nadgradi mobilno aplikacijo TapAndPay.

Mbills si pridržuje pravico do uvajanja novih storitev ali spremembe obstoječih storitev TapAndPay, o čemer bo Trgovce obveščala sproti.

4.2. člen

(dodatne obveznosti Trgovca v zvezi z uporabo TapAndPay)

 

Trgovec se nadalje zavezuje, da bo v zvezi z uporabo TapAndPay:

 • nemudoma in brez nepotrebnega odlašanja pisno obvestil Mbills o vseh spremembah v zvezi s pravnim statusom, s spremembami osebnih in drugih podatkov, podatkov o pooblaščencih ter drugih podatkov, ki se nanašajo na uporabo mobilne aplikacije TapAndPay še zlasti spremembo naslova, mobilne številke in/ali elektronskega poštnega naslova;
 • bo redno in pravočasno poravnaval vse svoje obveznosti, dogovorjene s Pogodbo in temu splošnimi pogoji;
 • skrbno hranil mobilno napravo, na kateri ima nameščeno mobilno aplikacijo TapAndPay in jo varoval kot dober gospodar tako, da bo preprečil izgubo, krajo in/ali zlorabo le-te ter da je ne bo dajal na vpogled ali v uporabo nepooblaščenim osebam, pri čemer je odgovoren za vsako škodo, ki je bodisi posredno ali neposredno povzročena zato, ker so nepooblaščene osebe uporabljale mobilno napravo, na kateri je bila nameščena mobilna aplikacija TapAndPay;
 • zavaroval dostop do mobilne naprave, na kateri ima nameščeno mobilno aplikacijo TapAndPay z geslom oziroma drugo ustrezno zaščito in da ne bo te mobilne naprave nikoli puščala nenadzorovane;
 • Mbills takoj obvestil o nepooblaščeni uporabi ali sumu nepooblaščene uporabe mobilne aplikacije TapAndPay ter kraji ali izgubi mobilne naprave, na kateri je ta nameščena;
 • Mbills nemudoma in brez nepotrebnega odlašanja obvestil o vseh težavah in nepravilnostih v zvezi z delovanjem mobilne aplikacije TapAndPay
 • spremljal obvestila v trgovini Google Play vezano na možnost poosdobitve TapAndPay in redno posodabljali z novo različico mobilne aplikacije TapAndPay;
 • na svojo mobilno napravo ne bo nameščal nelegalne programske opreme, kar bi lahko motilo ali onesposobilo uporabo mobilne aplikacije TapAndPay ali komunikacijsko omrežje;
 • če Trgovec ali z njegove strani pooblaščene osebe kot končni uporabniki mobilne aplikacije TapAndPay s svojim ravnanjem povzročijo škodo, zanjo v celoti odgovarja Trgovec tako Mbills kot tudi izbranemu mobilnemu operaterju;
 • redno nameščal varnostne popravke na operacijski sistem mobilne naprave in aplikativne programe in uporabljal varnostne funkcije, ki jih omogočajo mobilne naprave (npr. enkripcijo, oddaljeno brisanje, »location tracking« in podobne tehnologije);
 • redno izvajal posodobitve operacijskega sistema na svoji mobilni napravi;
 • na svoji mobilni napravi ne bo shranjeval osebnih informacij in informacij o mobilni aplikaciji TapAndPay,
 • iz mobilne naprave izbrisal mobilno aplikacijo TapAndPay, oziroma jo deaktiviral, če mobilne naprave ne bo več uporabljal ali bi bila odtujena ter o tem nemudoma obvestil Mbills;
 • se bo pri uporabi mobilne aplikacije TapAndPay terminal povezoval samo z zaupanja vrednimi WiFi omrežji, ki jih bo onemogočili, ko jih ne bo uporabljal;
 • nameščal mobilne aplikacije samo z zaupanja vrednih lokacij (Google Play Store );
 • ne bo delil podatkov o TapAndPay z drugimi nepooblaščenimi osebami;
 • uporabljal mobilno aplikacijo TapAndPay v skladu z veljavno zakonodajo, temi splošnimi pogoji ter sklenjeno Pogodbo;
 • bo prodajal blago, storitve in digitalne vsebine imetnikom plačilnih kartic z uporabo TapAndPay, v svojem imenu in za svoj račun;
 • ne bo omejeval plačil s plačilnimi karticami z najnižjimi in/ali najvišjimi zneski plačil;
 • imetniku kartice ne bo, posredno ali neposredno, zaračunal dodatnih provizij in nadomestil;
 • bo zagotovil varnost podatkov, ki so nastali na podlagi transakcije na prodajnem mestu;
 • redno spremljal novosti in obvestila Mbills v zvezi z uporabo in delovanjem TapAndPay;
 • se redno izobraževal in seznanjali s spremembami pri uporabi in delovanju TapAndPay in zagotavljali izvajanje postopkov skladno z Navodili;
 • vsi postopki na prodajnih mesti za sprejem plačila bodo izvajani na način, ki je skladen z Navodili, npr. da je mobilna aplikacija TapAndPay vedno na vidnem mestu za sprejem plačila in da imetnik kartice ali mobilne naprave, kjer ima shranjeno kartico sam prisloni ter plačilo potrdi ali s prstnim odtisom ali prepoznavo obraza ali z vnosom 4-mestne PIN-kode;
 • posloval in uporabljal mobilno aplikacijo TapAndPay v skladu z vsemi Navodili ter skladno s temi splošnimi pogoji, Pogodbo in ostalimi priporočili ter zahtevami Mbills.

4.3. člen

 (zbiranje in obdelava podatkov pri uporabi TapAndPay)

 

Mbills za potrebe delovanja in uporabe mobilne aplikacije TapAndPay zbira in obdeluje naslednje podatke o Trgovcu oziroma njegovi mobilni napravi in prodajnih mestih Trgovca:

 • uradni naziv podjetja in naziv prodajnega mesta Trgovca,
 • naslov Trgovca: ulica in hišna številka, pošta in poštna številka,
 • davčna številka,
 • matična številka,
 • številka poslovnega računa,
 • elektronski poštni naslov za potrebe aktivacije,
 • podatki o izvedenih plačilnih transakcijah,
 • številka TapAndPay POS opreme.

 

5. člen

(izmenjava podatkov)

Podatki o vseh vrstah transakcij se avtomatsko po izvedbi transakcije prenesejo v procesni center.

Trgovec se obvezuje, da bo v obračun predložil le potrdila o nakupu (slipe), ki so bili v skladu s sklenjeno Pogodbo sprejeti na prodajnih mestih Trgovca.

Trgovec se obvezuje hraniti originale oziroma kopije potrdil o nakupu (slipe) ter vso dokumentacijo v zvezi z izvedenimi plačili s plačilnimi karticami preko dogovorjene POS v skladu s Pogodbo opreme najmanj 3 leta. Trgovec mora na pisno zahtevo Mbills dostaviti original oziroma kopijo potrdila o nakupu (slipa) najkasneje v petih (5) dneh od prejema pisnega zahtevka Mbills, sicer si Mbills pridržuje pravico do povračila zneska plačila, ki je predmet zahtevka.

Če bi se kasneje ugotovilo, da podatki o plačilnih transakcijah niso v skladu z določili teh splošnih pogojev in Pogodbe ali če Trgovec ne hrani podatkov in jih zato ni mogoče preveriti ali če Mbills ne posreduje dokumentacije v roku, opredeljenem v skladu s tem členom, je Trgovec zavezan Mbills vrniti vsak znesek, ki bi ga Trgovec prejel od Mbills na taki podlagi, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za čas od plačila Mbills do dneva vračila sredstev. Mbills se je upravičena v ta namen poplačati s pobotom, tako da zmanjša plačila, ki jih bo dolgovala Trgovcu iz naslova Pogodbe. Če terjatve Trgovca do Mbills ne obstojijo in zaradi tega pobot ni možen, je Trgovec dolžan izvršiti plačilo dolgovanega zneska na podlagi izstavljenega računa s strani Mbills z rokom plačila, kot je naveden na računu.

6. člen

 (PCI DSS varnostni standard)

 

Podatki plačilnih kartic (zlasti številke kartic, datumi poteka veljavnosti in varnostna CVC/CVV koda) morajo biti zaščiteni pred izgubo in dostopom s strani katerihkoli tretjih oseb v skladu s kontrolami, ki jih zahtevajo varnostni standardi za kartično poslovanje oziroma plačilne sheme ter drugi regulatorji. Določbe o varstvu podatkov kartičnih shem, ki jih je treba v ta namen izpolniti, so opredeljene v PCI DSS. Standard PCI DSS in njegove zahteve so natančneje opisane na spletni strani https://www.pcisecuritystandards.org/. Trgovec je zlasti dolžan izvesti certifikacijske ukrepe, npr. vprašalnik za samooceno in Mbills potrditi skladnost s PCI DSS. Prodajno mesto Trgovca je dolžno na prvo zahtevo Mbills le-temu omogočiti pregled in/ali dokazati, da izpolnjuje vse zahteve glede varovanja in hrambe podatkov v skladu z vsakokrat veljavnimi PCI DSS varnostnimi standardi.

V primeru kraje podatkov o plačilni kartici ali če obstaja sum, da so bili podatki o plačilni kartici ukradeni, Trgovec o tem takoj obvesti Mbills. V takem primeru Trgovec izrecno vnaprej pooblašča Mbills, da ta pooblasti revizijsko družbo, pooblaščeno po kartičnih shemah, da pripravi »revizijsko poročilo PCI«. To bo vključevalo preiskavo okoliščin, v katerih je nastala škoda, in preverjanje, ali je Trgovec spoštoval PCI DSS. Trgovec je dolžan v celoti sodelovati z revizijsko družbo, kateri je dolžan zagotoviti neomejen dostop do njegovih prostorov in infrastrukture. Po izdelavi revizijskega poročila PCI bo Trgovec na lastne stroške v celoti odpravil vse ugotovljene varnostne napake v roku, ki ga je sporočila Mbills. Če preiskava razkrije, da varnostni standardi v skladu s PCI DSS v času kraje podatkov niso bili izpolnjeni, stroške, nastale pri izdelavi revizijskega poročila PCI, krije v celoti Trgovec.

7. člen

(zavrnitev plačila Trgovcu)

Mbills ima pravico, da razišče in v primeru utemeljenosti zavrne plačilno transakcijo in/ali zadrži plačilo v zvezi z opravljeno plačilno transakcijo po Pogodbi v naslednjih primerih:

 • če plačilna transakcija ni rezultat uporabe plačilne kartice;
 • če ni pridobljena oziroma ni pravilno pridobljena avtorizacija za odobritev plačila nakupa blaga, storitev ali digitalne vsebine z dobroimetjem imetnika plačilne kartice na plačilni kartici;
 • če s plačilno kartico ni plačan nakup blaga, storitev ali digitalne vsebine iz naslova registrirane dejavnosti Trgovca;
 • če Trgovec prodaja blago, storitve ali digitalne vsebine, ki so specificirane kot nedovoljene s strani slovenske zakonodaje ali pravil kartičnih plačilnih shem oziroma te kakorkoli škodujejo ugledu Mbills ali posamezne kartične sheme;
 • če so v izpis iz POS opreme vnesene kakršnekoli spremembe oziroma popravki;
 • če izpis iz POS opreme ni potrjen z vnosom pravilne PIN-kode s strani imetnika plačilne kartice (razen za transakcije, ki po pravilih ne zahtevajo vnosa PIN-kode);
 • če plačilna kartica v času izvedbe plačilne transakcije ni veljavna, bodisi iz razloga, ker je veljavnost plačilne kartice že potekla bodisi iz razloga, ker plačilna kartica še ni veljavna;
 • če obstaja sum zlorabe plačilne kartice in/ali sum zlorabe POS opreme in/ali sum dopustitve zlorabe POS opreme in/ali plačilne kartice;
 • če obstaja sum obstoja nepravilnosti pri poslovanju na prodajnem mestu in/ali sum obstoja nepravilnosti pri izpolnjevanju kriterijev za minimalno varnost poslovanja s plačilnimi karticami;
 • če je zaznan vdor v strojno ali programsko POS opremo ali strojno in programsko opremo Trgovca;
 • če Trgovec za isti nakup blaga, storitev ali digitalnih vsebin izvede več plačilnih transakcij s plačilno kartico;
 • če Trgovec ne posluje v skladu s Pogodbo, Navodili in temi splošnimi pogoji;
 • če Trgovec ne upošteva PCI DSS standardov in/ali pravil kartičnih sistemov Mastercard in Visa oziroma Maestro;
 • izdajateljev/lastnikov kartičnih produktov in/ali veljavne zakonodaje Republike Slovenije in/ali zahtevanih standardov poslovanja;
 • če Mbills prejme reklamacijo imetnika plačilne kartice na opravljeno plačilno transakcijo;
 • če imetnik plačilne kartice ugovarja izvedbi plačilne transakcije, Trgovec pa v zvezi s to plačilno transakcijo Mbills nemudoma ne posreduje potrdila o plačilu oziroma potrjenega z vnosom pravilne PIN kode imetnika plačilne kartice (razen za transakcije, ki po pravilih ne zahtevajo vnosa PIN kode);
 • če je od dneva nakupa blaga, storitev ali digitalnih vsebin do dneva prenosa podatkov o plačilni transakciji v procesni center minilo več kot sedem (7) dni, iz kateregakoli koli razloga, tako na primer tudi iz razloga okvare ali nedelovanja POS opreme in/ali izpada električne energije in/ali izpada in/ali nedelovanja telekomunikacijske oz. internetne povezave.

V primeru, da zaradi nedelovanja POS opreme ali drugega izpada prenos podatkov o izvedenih plačilnih transakcijah do procesnega centra zaradi kakršnega koli razloga ni mogoč, je prodajno mesto Trgovca oz. Trgovec dolžan Mbills poslati izpise iz POS terminalov, ki se nanašajo na neprenesene transakcije, nemudoma, najkasneje pa v roku sedem (7) dni od dneva posamezne plačilne transakcije.

Če bi se kasneje ugotovilo, da nakupa blaga, storitev ali digitalnih vsebin ni opravil imetnik plačilne kartice oziroma Trgovec avtoriziranih podatkov imetnika ne bi hranil in nakupa zaradi tega ne bi bilo mogoče preveriti, je Trgovec zavezan Mbills povrniti vsak znesek, ki bi ga prejel od Mbills na taki podlagi, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za čas od plačila s strani Mbills do dneva vračila sredstev Mbills. Mbills se je upravičena v ta namen poplačati s pobotom, tako da zmanjša plačila, ki bi jih dolgovala Trgovcu iz naslova sklenjene Pogodbe. Če terjatve Trgovca do Mbills ne obstojijo in zaradi tega pobot ni mogoč ali ni mogoč v celoti, je Trgovec dolžan izvršiti plačilo na podlagi izstavljenega računa s strani Mbills v roku, navedenem na računu.

8. člen

(reševanje reklamacij)

Trgovec izrecno soglaša, da poteka reševanje vseh reklamacij strank skladno z mednarodnimi pravili kartičnih plačilnih shem Mastercard, Visa oziroma Maestro.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da se vse reklamacije iz naslova izvajanja teh splošnih pogojev, Pogodbe in Navodil rešujejo na najhitrejši možen način.

Trgovec se zavezuje, da bo v primeru, ko je Mbills že izvršil plačilo za prodano blago, storitve ali digitalne vsebine, plačane s kartico, naknadno pa je bilo ugotovljeno, da Trgovec ni spoštoval določil teh splošnih pogojev in Pogodbe, zaradi česar je Mbills po preteku mednarodnega reklamacijskega postopka izgubila finančna sredstva, le-ta v enaki vrednosti vrnil Mbills v roku osmih (8) dni. Mbills se je v ta namen upravičena poplačati s pobotom, tako da zmanjša plačila, ki jih bo dolgovala Trgovcu iz naslova Pogodbe. Če terjatve Trgovca do Mbills ne obstojijo in zaradi tega pobot ni možen, je Trgovec dolžan izvršiti plačilo dolgovanega zneska na podlagi izstavljenega računa s strani Mbills z rokom plačila, kot je naveden na računu.

Kot reklamacija imetnika plačilne kartice (v nadaljevanju: reklamacija imetnika) se šteje vsak ugovor, pritožba ali druga zahteva imetnika plačilne kartice v zvezi s plačilom, stroškom oziroma plačilno transakcijo, nastalo v zvezi uporabo plačilne kartice preko POS opreme Mbills na prodajnem mestu Trgovca.

Trgovec oz. prodajno mesto Trgovca je dolžno aktivno delovati v postopku reklamacije imetnika ter imetniku kartice in Mbills na prvi poziv predložiti vsa dokazila, da je bila plačilna transakcija opravljena v skladu s to pogodbo, da je bilo blago dostavljeno oz. storitev ali digitalna vsebina opravljena v skladu s ponudbo oz. sklenjeno pogodbo, da je kakovost blaga, storitve ali digitalne vsebine ustrezala ponujeni oz. dogovorjeni ter druga dokazila glede izvedenega plačila s plačilno kartico. Neizpolnjevanje teh obveznosti predstavlja hujšo kršitev Pogodbe oz. pogodbenih obveznosti s strani Trgovca.

Če je reklamacija imetnika poslana Mbills, je prodajno mesto Trgovca dolžno Mbills v roku, ki ga določi Mbills, podati obrazložitev in se izjasniti o utemeljenosti reklamacije, skupaj s celotno dokumentacijo v zvezi z reklamirano transakcijo (račun, naročilnica, pogodba idr.). Neizpolnjevanje teh obveznosti predstavlja hujšo kršitev Pogodbe oz. pogodbenih obveznosti s strani Trgovca.

Če Mbills ugotovi, da je reklamacija utemeljena, je prodajo mesto Trgovca dolžno imetniku kartice vrniti prejeto plačilo. Če je Mbills skladno z zaključkom reklamacijskega postopka povrnila znesek reklamirane transakcije imetniku kartice, je Trgovec ta znesek dolžan Mbills povrniti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Če Mbills ugotovi, da postopki na prodajnem mestu Trgovcu niso bili opravljeni v skladu z določili teh splošnih pogojev in Pogodbe ter je iz tega naslova nastala Mbills ali tretji osebi finančna škoda, je Trgovec dolžan to škodo v celoti poravnati.

Če imetnik kartice sproži reklamacijo po tem, ko je Mbills na podlagi prejetih finančnih podatkov že odobrila račun nakazila Trgovcu, se Trgovec zavezuje Mbills takoj vrniti celotni znesek, ki se nanaša na prejeto reklamacijo, skupaj z zamudnimi obresti za čas od prejema plačila do dneva vračila.

Če imetnik kartice zaradi reklamacije sproži ustrezni postopek pri pristojni kartični shemi (t.i. charge back postopek) in Mbills izgubi ta postopek, je dolžan Trgovec Mbills nemudoma vrniti znesek reklamirane transakcije, skupaj s stroški postopka. Trgovec je seznanjen, da v primeru reklamacijskega zahtevka imetnika, če Trgovec ne predloži verodostojnega dokazila, da je opravila plačano dobavo blaga, storitev ali digitalne vsebine, se šteje, da te ni opravila in bo reklamacijskemu zahtevku imetnika  ugodeno.

Trgovec soglaša, da lahko Mbills za znesek takšnih transakcij in stroškov postopka zmanjša plačila svojih obveznosti do Trgovca (tj. pobota) za naslednja obračunska obdobja vse do dokončnega poplačila škode.

Obveznost Trgovca v zvezi z reševanji reklamacij imetnikov in druge obveznosti iz tega člena ostane v veljavi tudi v primeru prenehanje te Pogodbe, ne glede na razlog in obliko prenehanje Pogodbe, če se reklamacije imetnikov nanašajo na Pogodbo.

Če je reklamacija imetnika posredovana Trgovcu in Trgovec ugotovi, da je reklamacija imetnika utemeljena (npr. da Trgovec ni dobavilo plačanega blaga, storitve ali digitalne vsebine), lahko odredi  povračilo prejetega zneska imetniku kartice pod pogojem, da ima zadosten prometa iz naslova plačil, opravljenih s plačilnimi karticami v skladu s to pogodbo, ter o tem predhodno obvesti Mbills.

9. člen

(varovanje poslovnih skrivnosti)

 

Celotna Pogodba, vključno z vso dokumentacijo, ki se nanaša na Pogodbo, se šteje za poslovno skrivnost, Mbills in Trgovec pa bosta podatke o medsebojnem poslovanju na podlagi Pogodbe ustrezno zaščitili in onemogočili dostop do le-teh s strani tretje osebe. Odgovorne osebe pogodbenih strank so za izdajo podatkov, ki so opredeljeni kot poslovna tajnost, kazensko odgovorne. Zlasti se kot poslovna skrivnost štejejo podatki o poslovanju Trgovca in Mbills, ter podatki o organizacijskih, tehničnih in tehnoloških rešitvah, s katerimi se seznanita pogodbeni stranki ob izvajanju te pogodbe.

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta zagotavljali poslovno skrivnost in bosta to uporabili le za namene izvrševanja predmeta Pogodbe. Nadalje stranki soglašata, da ne bosta razkrili poslovne skrivnosti nikomur, razen:

 • matični družbi, odvisnim, pridruženim ali drugače skupaj obvladovanim družbam ter tistim svojim zaposlenim ali sodelavcem v teh družbah, ki so zadolženi za pregled teh informacij in ki te informacije potrebujejo za svoje delo.

Trgovec se nadalje zavezuje, da bo:

 • zagotovil varnostne mehanizme, ki onemogočajo dostop do podatkov s strani nepooblaščenih tretjih oseb,
 • da bo vse organizacijske, tehnološke in tehnične rešitve, programsko in strojno opremo in druge rešitve, do katerih je prišel ob izpolnjevanju Pogodbe, uporabljal le zase in za lastne potrebe ter da jih ne bo prenašal oz. z njimi seznanjal tretjih oseb brez predhodnega pisnega dovoljenja Mbills,
 • Trgovec je odgovoren, da poslovne skrivnosti po tem členu varujejo tudi njegovi delavci ter druge osebe na njegovi strani, ki se ob delu ali v zvezi z delom seznanijo z njimi,
 • podatke, ki so poslovna skrivnost, sporočal državnim organom in tretjim osebam le v primerih, ko bo za to obstajala zakonska podlaga, pri čemer bo o tem predhodno pisno obvestil tudi Mbills.

Obveznost varovanja poslovnih skrivnosti ne velja v naslednjih primerih, ko:

 • ko je pogodbena stranka seznanjena s poslovno skrivnostjo, še preden jo je prejela s strani druge pogodbene stranke;
 • poslovna skrivnost postane javna iz drugega razloga kot pa zaradi kršitve te pogodbe;
 • je poslovno skrivnost pogodbena stranka neodvisno razvila brez kršitve določb te pogodbe;
 • je poslovna skrivnost s strani pogodbene stranke posredovana na zahtevo pristojnega sodišča ali drugega državnega organa;
 • pogodbena stran na podlagi pismenega pooblastila druge pogodbene strani posreduje poslovno skrivnost tretji osebi;
 • je poslovna skrivnost prejeta s strani tretje osebe brez podobnih omejitev in brez kršenja te pogodbe.

Obveznost varovanja poslovnih skrivnosti in zaupnih podatkov s strani obe pogodbenih strank velja ves čas trajanja Pogodbe in časovno neomejeno tudi po njenem prenehanju, in sicer ne glede na razloge ali obliko prenehanja Pogodbe.

10. člen

(ostale obveznosti pogodbenih strank)

 

Trgovec se zavezuje, da bo o spremembi naslova in o vseh spremembah, ki nastanejo v zvezi s poslovnimi podatki in njegovo dejavnostjo ter kakorkoli zadevajo oziroma vplivajo na sprejem plačilnih kartic prek dogovorjene POS opreme ter medsebojno poslovanje po sklenjeni Pogodbi, nemudoma in brez nepotrebnega odlašanja pisno obvestil Mbills.

Upošteva se, da je bilo katero koli obvestilo ali sporočilo pravilno poslano in sporočeno Trgovcu, če je bilo posredovano na zadnji naslov ali elektronski poštni naslov, ki ga je Trgovec navedel v Pogodbi oz. pisno sporočil Mbills po sklenitvi Pogodbe.

Trgovec je odgovoren za vsako škodo, ki bi jo imel sam ali Mbills zaradi nepravočasnega obveščanja Mbills po tem členu oz. v skladu s temi splošnimi pogoji in sklenjeno Pogodbo.

Trgovec Mbills odgovarja za vsako škodo, ki bi Mbills nastala zaradi nespoštovanja določil: (i) Pogodbe in teh splošnih pogojev; (ii) Navodil Mbills in drugih zahtev ter priporočil Mbills; (iii) vdora v informacijski sistem Trgovca ali prodajnega mesta Trgovca; (iv) neizpolnitve obveznosti Trgovca do imetnikov kartic glede plačanega blaga, storitev ali digitalnih vsebin oz. v zvezi s tem povezanimi reklamacijami imetnikov.

Mbills v nobenem primeru ne odgovarja za morebitno nastalo škodo Trgovcu v primeru, ko so za vzrok škode krive tehnične motnje, okvare ali nedelovanje sistema POS opreme, dogovorjene s Pogodbo. Trgovec je Mbills dolžan takoj obvestiti o tehničnih motnja, okvarah ter nepravilnostih pri delovanju POS opreme ter aktivno sodelovati pri odpravi tehničnih motenj, okvar oz. nepravilnosti pri delovanju POS opreme. Mbills se pa zavezuje aktivno delovati, da bodo odpravi tehnične motnje, okvare oz. nepravilnosti pri delovanju POS opreme čim prej odpravljene.

V okviru spremljanja goljufij, zlorab in sumljivih transakcij je Mbills kadar koli upravičen, da Trgovcu izda obvezna navodila za preprečevanje primerov goljufij, zlorab in sumljivih transakcij (npr. obveznost imetnikov kartic, da ob plačilu s plačilno kartico predložijo osebni dokument). Ti napotki začnejo veljati takoj, ko je Trgovec o njih obveščen in jih je dolžan v celoti upoštevati. V primeru utemeljenih sumov goljufije, zlorab in sumljivih transakcij ima Mbills pravico zadržati plačilo za opravljene transakcije Trgovcu, dokler sumi niso razjasnjeni. V primeru, da Mbills zazna sumljive plačilne transakcije ali sumi, da je do tovrstnih plačilnih transakcij ali do drugačnih zlorab prišlo Mbills lahko ni pa dolžan, začasno omejiti poslovanje prodajnemu mestu Trgovca. Mbills si pridržuje pravico do izvedbe začasne omejitve poslovanja prodajnega mesta Trgovca brez predhodne najave prodajnemu mestu Trgovca. Mbills je dolžan o izvedbi začasne omejitve prodajnega mesta Trgovca obvestiti Trgovca v roku 24 ur od izvedbe omejitve. V primeru takšnih omejitev (ali prekinitev) poslovanja prodajnega mesta Trgovca, četudi se sum goljufij, zlorab in sumljivih transakcij izkaže za neutemeljen, Mbills ne odgovarja za morebitno nastalo škodo iz tega naslova, razen če bi bila škoda povzročena namenoma ali iz hude malomarnosti Mbills.

Trgovec ne sme voditi, evidentirati, snemati, shranjevati ali uporabiti katerihkoli podatkov o imetnikih plačilne kartice in/ali plačilnih karticah oz. plačnikih preko POS opreme Mbills v nobeni obliki. Trgovec na svojih prodajnih mestih zagotovi in prepreči, da bi katerakoli druga oseba vodila, evidentirala, snemala, shranjevala ali uporabila katerekoli podatke o imetnikih plačilne kartice in/ali plačilnih karticah oz. plačnikih preko POS opreme Mbills ter v ta namen izvede vse potrebne ukrepe. V primeru neprimernega in/ali nezadostnega varovanja podatkov o imetnikih plačilne kartice in/ali plačilnih karticah oz. imetnikih Trgovec nosi vse finančne, materialne in druge posledice svojih dejanj in/ali opustitev. Trgovec ne sme zbirati, shranjevati ali uporabiti oziroma uporabljati katerihkoli podatkov v zvezi z izvajanjem Pogodbe, razen tistih podatkov, ki so v Pogodbi in v teh splošnih pogojih izrecno navedeni in opredeljeni ter v teh primerih zgolj za namene, kot so izrecno določeni v Pogodbi in v splošnih pogojih.

11. člen

 (varstvo osebnih podatkov)

 

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta pri izvajanju vseh obveznosti in storitev po Pogodbi delovali v skladu s Splošno Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) ter veljavno zakonodajo Republike Slovenije s področja varstva in obdelave osebnih podatkov.

Trgovec je seznanjen, da mora Mbills po sklenitvi Pogodbe za namen registracije uporabniškega za dostop do mobilne aplikacije TapAndPay za vsako posamezno prodajno mesto po elektronski pošti posredovati podatke o končnem uporabniku, in sicer: ime in priimek, telefonska številka in elektronski poštni naslov končnega uporabnika. Mbills bo navedene osebne podatke obdeloval zgolj za namen registracije uporabniškega računa za TapAndPay ter beleženje uporabe TapAndPay s strani posameznega končnega uporabnika. Poleg Mbills bodo navedene osebne podatke obdelovali še ponudnik obdelave kartičnih transakcij ter ponudnik varnostnih rešitev, razvijalec in dajalec licence za uporabo mobilne aplikacije TapAndPay.

Navedeni osebni podatki se ne bodo hranili dlje, kot je to potrebno za izvedbo pogodbeno dogovorjenih storitev oz. najdlje:

 • 5 let od prenehanja pogodbenega razmerja ali izvedbe zadnje plačilne transakcije preko aplikacije, kar nastopi kasneje; oziroma
 • 10 let od prenehanja pogodbenega razmerja, če gre za podatke, ki se hranijo v skladu z ZPPDFT-2; oziroma
 • 10 let od nastanka posameznega poslovnega dogodka, če gre za podatke, ki se hranijo v davčne namene.

Mbills zagotavlja, da navedenih osebnih podatkov končnih uporabnikov ne bo hranil ali obdeloval v druge namene.

Pogodbeni stranki ena drugi jamčita, da razpolagata z zadostnimi sredstvi za izvedbo ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov z namenom spoštovanja zakonodaje in varstva pravic posameznika, ki se nanašajo na varstvo osebnih podatkov, na osnovi katerih se zagotavlja tudi ustrezna raven varnosti obdelave osebnih podatkov, npr.:

 • psevdonimizacija in šifriranje osebnih podatkov;
 • zagotavljanje stalne zaupnosti, celovitosti, dostopnosti in odpornosti sistemov in storitev za obdelavo;
 • zmožnost pravočasno povrniti razpoložljivost in dostop do osebnih podatkov v primeru fizičnega ali tehničnega incidenta;
 • postopek rednega testiranja, ocenjevanja in vrednotenja učinkovitosti tehničnih in organizacijskih ukrepov za zagotavljanje varne obdelave.

Pri določanju ustrezne ravni varnosti pogodbeni stranki upošteva zlasti tveganja, povezana z obdelavo osebnih podatkov, kot je predvidena s pogodbenim odnosom z upravljavcem osebnih podatkov (npr. nenamerno, nezakonito uničenje, izguba, sprememba, nepooblaščeno razkritje ali dostop do osebnih podatkov).

Obdelovalec se zavezuje, da bo upoštevajoč obdelavo, opisano v tem členu splošnih pogojev in njemu dostopne informacije, poleg stalnega zagotavljanja varnosti obdelave, na zahtevo upravljavcu izvrševal še naslednje obveznosti: podajanje obvestila Informacijskemu pooblaščencu o kršitvi varstva osebnih podatkov, sodelovanje pri izdelavi ocene učinka v zvezi z varstvom podatkov, predhodnem posvetovanju z Informacijskim pooblaščencem. Obdelovalec bo v okviru izvrševanja obveznosti upravljavcu dal na voljo vse informacije, potrebne za dokazovanje izpolnjevanja obveznosti po veljavni zakonodaji ter upravljavcu ali njegovemu pooblaščencu (zlasti: pooblaščeni osebi za varstvo podatkov) omogočil in sodeloval pri izvajanju temeljitih pregledov in drugih preverjanj spoštovanja obdelovalčevih obveznosti (npr. omogočil vstop v prostore, v katerih se pogodbena obdelava vrši, predal vso potrebno dokumentacijo, prikazal postopek dogovorjene obdelave osebnih podatkov). Pogodbeni stranki sta soglasni, da morebitnega pregleda upravljavec ni dolžan napovedati obdelovalcu. V primeru kršitve varstva osebnih podatkov, ki izvira iz sfere obdelovalca, se ta zaveže nemudoma obvestiti kontaktno osebo upravljavca, in sicer najkasneje v roku 24 ur po seznanitvi s kršitvijo. Obdelovalec bo o kršitvi obvestil zgolj upravljavca, ki bo nato preučil dejansko stanje in s celovitimi ugotovitvami obvestil Informacijskega pooblaščenca kot to določa zakonodaja. Opis kršitve, ki ga posreduje obdelovalec upravljavcu, mora vsebovati vse predpisane vsebine, najmanj pa:

 • Opis vrste kršitve osebnih podatkov, po možnosti tudi kategorije in približno število zadevnih posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ter vrste in približno število zadevnih evidenc osebnih podatkov.
 • Opis verjetnih posledic kršitve varstva osebnih podatkov.
 • Opis ukrepov, ki jih obdelovalec sprejme oz. predlaga za obravnavanje kršitve varstva osebnih podatkov, pa tudi ukrepov za ublažitev morebitnih škodljivih učinkov kršitve, če je to ustrezno.

Obdelovalec dokumentira vsako kršitev varstva osebnih podatkov, vključno z dejstvi v zvezi s kršitvijo varstva osebnih podatkov, njene učinke in sprejete ukrepe. Dano dokumentacijo se obdelovalec zaveže posredovati upravljavcu v roku, ki mu ga določi upravljavec.

V primeru hujših kršitev teh določil splošnih pogojev ali veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov, lahko nasprotna pogodbena stranka od Pogodbe enostransko odstopi brez odpovednega roka. V primeru lažjih kršitev pa lahko nasprotni pogodbeni stranki postavi dodaten primeren rok za odpravo ugotovljenih kršitev, ki ne sme biti daljši od petih (5) dni. Če nasprotna pogodbena stranka ugotovljenih kršitev tudi v postavljenem dodatnem roku ne odpravi, lahko pogodbi zvesta stranka od Pogodbe enostransko odstopi brez odpovednega roka.

Pogodbeni stranki sta odškodninsko odgovorni za škodo, ki je posledica kršitve predmetnih določil splošnih pogojev in veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

Več o varstvu in obdelavi osebnih podatkov ter pravicah in obveznostih si lahko Trgovec kot tudi končni uporabniki, na katere se osebni podatki nanašajo, preberejo v objavljenem Obvestilu o zasebnosti, javno dostopnem na spletni strani www.mbills.si ter tudi v okviru mobilne aplikacije TapAndPay.

 

12. člen

(prenehanje in odstop od Pogodbe)

Katerakoli od pogodbenih strank lahko od Pogodbe odstopi z enomesečnim odpovednim rokom. Odpoved mora biti nasprotni pogodbeni stranki posredovano s priporočeno pošiljko. Odpovedni rok začne teči z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme priporočeno pošiljko z odpovedjo pogodbe. Če druga pogodbena stranka pošte ne prevzame ali ji pošte ni mogoče vročiti in se pošta vrne pošiljatelju, odpovedni rok teče od dneva oddaje priporočene poštne pošiljke na pošto.

Če katerakoli od pogodbenih strank krši svoje obveznosti iz Pogodbe, lahko druga pogodbena stranka odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka. Za dan odpovedi se šteje datum, ko stranka, ki je kršila svoje obveznosti, prejme priporočeno pošiljko z odpovedjo Pogodbe. V primeru, da druga pogodbena stranka pošte ni prevzela ali ji pošte ni mogoče vročiti, se za dan odpovedi pogodbe šteje datum, ko je bila poštna pošiljka vrnjena stranki, ki je Pogodbo odpovedala.

Mbills lahko enostransko odstopi od Pogodbe brez odpovednega roka na način, določen v predhodnem odstavku tega člena, tudi v primerih:

 • ugotovljenih zlorab in / ali večjega števila poskusov zlorab POS opreme pri Trgovcu;
 • ko po oceni Mbills nastopijo druge okoliščine, zaradi katerih bi Mbills prišla ali bi utegnila priti v bistveno neugodnejši položaj, ali ki bi močno omajale zaupanje Mbills v Trgovca oziroma bi utegnile ogroziti, otežiti ali onemogočiti izpolnjevanje obveznosti Trgovca po tej pogodbi;
 • če Mbills ugotovi, da Trgovec v preteklih treh (3) koledarskih mesecih Mbills na unovčenje ni predložil nobenih plačilnih transakcij, opravljenih s plačilnimi karticami prek POS opreme v skladu s Pogodbo.

Trgovec lahko enostransko odstopi od Pogodbe brez odpovednega roka, na podlagi pisnega obvestila, posredovanega s priporočeno pošiljka na sedež Mbills, tudi v primeru, ko se ne strinja s spremembami ali dopolnitvami teh splošnih pogojev oz. z vsebino novih splošnih pogojev, kot je natančneje opredeljeno v 13. členu. V primeru sprememb Navodil, kot opredeljeno v 1. členu teh splošnih pogojev, pa Trgovec nima pravice do enostranskega odstopa od Pogodbe brez odpovednega roka po tem odstavku, lahko pa od Pogodbe odstopi v skladu z drugimi določili tega člena splošnih pogojev.

V primeru prenehanja veljavnosti Pogodbe iz kateregakoli razloga sta pogodbeni stranki zavezani poravnati vse svoje medsebojne obveznosti in terjatve po Pogodbi najkasneje v tridesetih (30) dneh po prenehanju veljavnosti Pogodbe. V enakem roku je Trgovec zavezan na lastne stroške Mbills vrniti vsa druga gradiva, ki jih je za čas trajanja Pogodbe prejel od Mbills za namen izvajanja Pogodbe. Trgovec je z dnem prenehanja Pogodbe dolžan s posameznega prodajnega mesta odstraniti tudi vse nalepke oziroma tiskovine, povezane z izvajanjem Pogodbe.

13. člen

(končne določbe)

Naslovi oz. poimenovanja posameznih členov v teh splošnih pogojih in v Pogodbi so vstavljeni izključno zaradi preglednosti navedenih dokumentov, ter na samo vsebino in tolmačenje posameznih določil teh splošnih pogojev in Pogodbe kot celote nimajo vpliva.

Vse morebitne spore v zvezi s temi splošnimi pogoji in Pogodbo bosta Mbills in Trgovec poskušala reševati sporazumno, če to ne bo mogoče, pa je za reševanje pristojno sodišče v Ljubljani. Za pogodbeno razmerja in komunikacijo med Mbills in Trgovcem se uporablja slovenski jezik.

Za presojo določil teh splošnih pogojev in pogodbe, kot tudi pogodbenega razmerja, vzpostavljenega na njuni podlagi, se uporablja veljavno pravo Republike Slovenije.

Mbills skladno z določbo 286. člena ZPlaSSIED v povezavi z Uredbo (EU) 2015/751 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije zagotavlja mediacijo kot način izvensodnega reševanja sporov (v nadaljevanju: IRS) za vse Trgovce kot prejemnike plačil in uporabnike plačilnih storitev v skladu s temi splošnimi pogoji in sklenjeno Pogodbo pri naslednjem izbranem izvajalcu IRS: Društvo mediatorjev Slovenije, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, matična številka 2217775000, davčna številka 30964423, spletna stran: www.slo-med.si, elektronski poštni naslov: drustvo.mediatorjevslo@siol.net. Pravila in postopek IRS pri izbranem izvajalcu IRS ureja vsakokrat veljavni Pravilnik DMS o delu mediacijskega centra in postopku izvajanja mediacij, kot je objavljen na spletni strani: www.slo-med.si. Mbills si pridržuje pravico, da sklene nov pogodbeni dogovor z drugim izvajalcem IRS, Trgovca pa o taki spremembi ter novih možnostih in načinu IRS obvesti z najavo spremembe teh splošnih pogojev, kot je opredeljeno v nadaljevanju tega člena splošnih pogojev. Trgovec pripoznava in soglaša, da sme izbrani izvajalec IRS samostojno spreminjati svoje pravilnike in druge splošne akte, ki urejajo način in postopek izvensodnega reševanja spora z mediacijo ter da Mbills na take spremembe ne more vplivati in o takih spremembah Trgovca posebej ne obvešča. Postopek IRS se izvaja z vsakokrat veljavnimi pravilniki in drugimi splošnimi akti izbranega izvajalca IRS. Vsi pravilniki in drugi splošni akti glede IRS so javno objavljeni na spletni strani izbranega izvajalca IRS: www.slo-med.si. Trgovec sme v primeru spora z Mbills, v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev po teh splošnih pogojih in sklenjeni Pogodbi, vložiti predlog za začetek mediacije pri izbranem izvajalcu IRS. Trgovec predlog za začetek mediacije vloži z obrazcem, ki je na voljo na spletni strani izvajalca IRS oziroma Trgovec v dogovoru z Mbills izbranemu izvajalcu IRS predloži soglasje za pričetek postopka mediacije. Predlog oziroma soglasje za začetek mediacije se pošlje preko elektronske pošte na zgoraj navedeni elektronski naslov ali pa se osebno odda oziroma pošlje po pošti na naslov izbranega izvajalca IRS. Vložitev predloga za mediacijo ne posega v pravico Trgovca, da spor, skladno z določbami zakonodaje in sklenjeno Pogodbo, ne rešuje na drug način. Trgovec krije le morebitne stroške svojega pooblaščenca ali zastopnika in druge lastne stroške (npr. stroški lastnega prevoza, materialni stroški, stroški časa ipd.), sicer pa je postopek IRS oz. mediacije za Trgovca brezplačen. Izbrani izvajalec IRS si tekom postopka mediacije prizadeva doseči sporazum o rešitvi spora, povezanega s sklenjeno Pogodbo, med Trgovcem kot prejemnikom plačil in uporabnikom plačilnih storitev ter Mbills kot ponudnikom plačilnih storitev. Pogodbeni stranki si bosta prizadevali, da v mediaciji mirno in sporazumno razrešita spor tako, da skleneta sporazum o rešitvi spora. Če sporazuma ni mogoče doseči, se mediacija zaključi skladno s pravilniki in drugimi splošnimi akti izbranega izvajalca IRS. Sodelovanje Trgovca v mediaciji je prostovoljno in se lahko iz njega kadarkoli umakne, za Mbills pa je sodelovanje v mediaciji obvezno. Na spletni strani izbranega izvajalca IRS je na voljo več informacij o postopku IRS z mediacijo, o načinu in postopkih vložitve predloga oziroma soglasja za začetek mediacije ter o vseh pravilnikih in drugih splošnih aktih izbranega izvajalca IRS, ki urejajo izbrani način izvensodnega reševanja sporov. Trgovec lahko več informacij o postopku IRS pridobi tudi neposredno od Mbills po elektronski pošti na: info@mbills.si.

Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.mbills.si in fizično dostopni na zahtevo Trgovca tudi na sedežu Mbills. Mbills si pridržuje pravico, da te splošne pogoje kadarkoli spremeni, dopolni in/ali v celoti nadomesti z novimi splošnimi pogoji, o čemer bo Mbills Trgovca obvestil po elektronski pošti na elektronski naslov Trgovca, naveden v Pogodbi, in sicer najmanj pet (5) dni pred predvidenim začetkom veljavnosti sprememb, dopolnitev oz. novih splošnih pogojev. Spremenjeni, dopolnjeni oziroma novi splošni pogoji bodo najpozneje pet (5) dni pred predlaganim dnem začetka uporabe objavljeni tudi na spletni strani www.mbills.si.

Če Trgovec ne soglaša s spremembami ali dopolnitvami teh splošnih pogojev oziroma z novimi splošnimi pogoji, lahko brez odpovednega roka odstopi od Pogodbe, kot natančneje opredeljeno v 12. členu teh splošnih pogojev. Hkrati s posredovanja obvestila o odstopu od Pogodbe mora Trgovec tudi nemudoma prenehati s sprejemanjem plačil s plačilnimi kartice z uporabo POS opremo, dogovorjene s Pogodbo. Če Mbills do dneva pred določenim dnem začetka veljavnosti spremembe, dopolnitve oziroma novih splošnih pogojev ne prejme pisnega obvestila Trgovca o odstopu od Pogodbe brez odpovednega roka, posredovanega priporočeno po pošti na sedež Mbills, se šteje, da Trgovec s predlaganimi spremembami, dopolnitvami oziroma novimi splošnimi pogoji v celoti soglaša.

Ti splošni pogoji veljajo in se uporabljajo od XX.XX.XXXX dalje.

Mbills d.o.o.